Deklaracja dostępności - Muzeum Pamięci Sybiru

Deklaracja dostępności

Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sybir.bialystok.pl.

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sybir.bialystok.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-22

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-25

Status pod względem zgodności z ustawą.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów
– brak jest mapy strony
– nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2020 roku na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 30.09.2020 roku.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych umożliwiających przemieszczanie się po elementach strony oraz uruchamianiu dostępnych funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobami odpowiedzialnymi są: Patrycja K. Roman, p.roman@sybir.bialystok.pl, tel. 85 672 36 05 oraz Krzysztof Nowicki, k.nowicki@sybir.bialystok.pl, tel. 85 672 36 16.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie ma prawo złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok

Struktura funkcjonalna całego kompleksu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zbudowana została na głównym motywie jakim jest symboliczna droga. Jej początkiem jest długa rampa zewnętrzna, która prowadzi nas do wnętrza, wysokiej mrocznej przestrzeni holu. W bocznym, nowym skrzydle umieszczone zostały administracja muzeum, kasy, sklepik, szatnie, sanitariaty, sala konferencyjna z zapleczem, pomieszczenie ochrony, pokoje gościnne oraz pomieszczenia Związku Sybiraków i Związku Rodzin Katyńskich, oraz kawiarnia.
Z holu prowadzi wejście do wystaw czasowych, zejście do Podziemi Katyńskich i na początek głównej ekspozycji. Po przejściu całego ciągu na parterze wychodzimy na zewnętrzną klatkę schodową z windą, we wschodniej ścianie szczytowej magazynu. Wyjście z ekspozycji nastąpi na górnym poziomie, główną klatką schodową do holu wejściowego. Dział naukowo badawczy z biblioteką umieszczono na drugiej kondygnacji magazynu po obu stronach wyjścia z górnej ekspozycji.
Dostęp do wnętrza budynku zapewniono bezpośrednio nawierzchnią pochylniami o spadku do 6% prowadzącą z poziomu placu do wejścia do budynku.

Dostępność wszystkich kondygnacji umożliwiają dźwigi osobowe z kabiną przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich .Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń wystawowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep