Polityka prywatności - Muzeum Pamięci Sybiru

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum Pamięci Sybiru:

Przejdź do treści
Polityka prywatności

§ 1
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Muzeum Pamięci Sybiru

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (zwanym jako: RODO) Muzeum Pamięci Sybiru informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku z siedzibą przy ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możne się skontaktować poprzez e-mail: iod@sybir.bialystok.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Muzeum Pamięci Sybiru.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji statutowych działań Muzeum Pamięci Sybiru jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U.2012, poz. 987) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012, poz. 406), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w celu:

 • przeprowadzania rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
 • nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
 • realizacji działań związanych z promocją i marketingiem Muzeum, w tym organizowania akcji, konkursów i wydarzeń oraz prowadzenia Newsletter-a  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
 • zawierania i wykonywania umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Pamięci Sybiru – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacji działalności edukacyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • zabezpieczenia zbiorów muzealnych przed grożącymi im niebezpieczeństwami, w szczególności uszkodzeniem lub kradzieżą oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Muzeum za pomocą systemu monitoringu wizyjnego CCTV – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące obsługę techniczną, podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia,  podmioty świadczące obsługę prawną Muzeum oraz podmioty upoważnione z mocy prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Muzeum Pamięci Sybiru i przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Muzeum Pamięci Sybiru lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-22 RODO) w związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.

7. Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych może ją wycofać w każdym momencie, klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce wiadomości seryjnej wysyłanej automatycznie lub przesłać taką informację bezpośrednio na adres e-mail: iod@sybir.bialystok.pl.

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

9. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych, realizacji zawartej umowy z kontrahentem Administratora, prowadzonej korespondencji, jak również z publicznie dostępnych źródeł (wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe).

10. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 2
Informacja o przetwarzaniu danych w serwisie internetowym

1. Niniejsza Polityka Prywatności również określa zasady przetwarzania i ochrony danych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisów internetowych Muzeum Pamięci Sybiru, udostępnionych pod adresami internetowymi https://sybir.bialystok.pl i https://sklep-sybir.pl/, dalej zwanych Serwisem internetowym.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich przetwarzanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

3. Serwis internetowy może posiadać funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez użytkownika w formularzach internetowych takich jak newsletter, formularz kontaktowy, formularz zamówienia produktu, formularz nawiązania współpracy, itp.;
 • poprzez automatyczne gromadzenie plików “cookies”.

4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

5. W Serwisie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez ten serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§ 3
Informacje o plikach cookie

1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Muzeum Pamięci Sybiru w udostępnionym Serwisie internetowym stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych naszych serwisów internetowych.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane i przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego tj. komputer, tablet, smartfon, itp.

3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze Serwisem internetowym. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych..

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji wyświetlanej zawartości poprzez rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika serwisu;
 • tworzenia analiz i statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • logowania się do serwisu, utrzymania sesji oraz zapamiętania dokonanych wyborów użytkownika Serwisu internetowego.

5. W ramach serwisu internetowego Muzeum Pamięci Sybiru może stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych, np. najczęściej odwiedzanych stron, komunikatów o błędach, itp.);

b) funkcjonalne, takie jak:

 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej do momentu zakończenia sesji zawierające ustawienia użytkownika np. język, poziom kontrastu, wyrażone zgody oraz umożliwiające uwierzytelnianie użytkowników;
 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk (dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies/);

c) obce (pochodzące z serwisów mediów społecznościowych w przypadku wyświetlania osadzonych materiałów multimedialnych), takie jak:

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Użytkownik Serwisu internetowego, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Muzeum Pamięci Sybiru informacji o których mowa w § 3 ustępie 4, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm).

8. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych Serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie internetowym Muzeum Pamięci Sybiru z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania

9. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego Muzeum Pamięci Sybiru, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

10. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep