Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej - Muzeum Pamięci Sybiru

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Muzeum Pamięci Sybiru zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Muzeum Pamięci Sybiru.

Przejdź do treści
Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Muzeum Pamięci Sybiru zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Muzeum Pamięci Sybiru (android) / Muzeum Pamięci Sybiru (iOS).

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2024-03-25

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.
  • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Muzeum Pamięci Sybiru jest Karolina Mosiej-Zambrano; adres poczty elektronicznej: k.mosiej@sybir.bialystok.pl; nr telefonu: 85 672 35 88.

Dane teleadresowe siedziby Muzeum Pamięci Sybiru: ul. Węglowa 1, 15-121, Białystok; adres poczty elektronicznej: sekretariat@sybir.bialystok.pl; nr telefonu: 85 672 36 01.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Składanie wniosków o zapewnienie dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia do Muzeum Pamięci Sybiru, dalej „Muzeum” z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej na zasadach określonych w przepisach prawa poprzez złożenie stosownego wniosku, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy
  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej Muzeum, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej na adres odpowiednio:

Składanie skarg o braku zapewnienia dostępności

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej Muzeum wskazanych we wniosku wnioskodawcy, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z wnioskiem, o którym mowa powyżej, osoba ta ma prawo do złożenia do Muzeum skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Skargi mogą być składane w formie elektronicznej lub papierowej na adres odpowiednio:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenia dodatkowe

Tłumacz języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie jest dostępny.

Informacja „O nas” jest w formacie easy to read oraz w polskim języku migowym: LINK

Wystawę stałą można zwiedzić samodzielnie przy użyciu audioprzewodnika, za pomocą urządzenia i słuchawek można zapoznanać się z zawartością merytoryczną wystawy. Audioprzewodniki posiadają wgraną ścieżkę dźwiękową z nagranym lektorem w różnych językach: polski, angielski, rosyjski, białoruski, ukraiński, litewski, łotewski, estoński, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski
Jak i również :

  • ścieżka z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących
  • ścieżka dla osób niesłyszących i niedosłyszących z lektorem języka migowego

Dostępność architektoniczna

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok

Struktura funkcjonalna całego kompleksu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zbudowana została na głównym motywie jakim jest symboliczna droga. Dostęp do wnętrza budynku zapewniono bezpośrednio nawierzchnią pochylniami o spadku do 6% prowadzącą z poziomu placu do wejścia do budynku.

Dostępność wszystkich kondygnacji umożliwiają dźwigi osobowe z kabiną przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających.

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń wystawowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Muzeum Pamięci Sybiru udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Muzeum Pamięci Sybiru.

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep