Pozyskiwanie Zbiorów

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1). Przedmioty wytworzone i używane przez zesłańców na Sybirze, w obozach pracy, przedmioty codziennego użytku, fotografie, dokumenty i materiały dokumentujące opór wobec systemów totalitarnych oraz obrazujące losy ludności (obywateli polskich) w Rosji, ZSRR oraz na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej;

2) grafika, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, materiały ikonograficzne związane z prowadzona działalnością;

3) materiały archiwalne i dokumenty historyczne związane z tematyką zesłań, w szczególności obejmujących obszar Sybiru oraz wschodnie ziemie Rzeczypospolitej;

4) książki, druki, rękopisy, czasopisma;

5) dokumenty i literatura związane z polskim środowiskiem w Rosji i ZSRR oraz na dawnych ziemiach wschodniej Rzeczypospolitej;

6) zabytki techniki.

 

Pozyskiwanie eksponatów do kolekcji Muzeum Pamięci Sybiru odbywa się w główniej mierze dzięki darczyńcom oraz oferentom przedmiotów zabytkowych.

Propozycje darów lub zakupów należy przedstawić pracownikom Działu Gromadzenia
i Opracowywania Zbiorów osobiście w siedzibie muzeum, bądź przesyłając ofertę na jeden z poniższych adresów e-mail: k.sliwowska@sybir.bialystok.pl,  a.bielawska@sybir.bialystok.plj.hanula@sybir.bialystok.pl.

W przypadku nadesłania oferty prosimy o dołączenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej obiektów oraz danych kontaktowych, a także informacji na temat historii/pochodzenia przedmiotów.

Oferty rozpatrywane są podczas spotkań Komisji Zakupu Muzealiów i Darów Muzeum Pamięci Sybiru, podczas których zapada decyzja o zakupie/przyjęciu przedmiotów, a ponadto odbywa się weryfikacja cen przedstawionych przez oferentów.

Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty przez Komisję Zakupu Muzealiów i Darów Muzeum Pamięci Sybiru z darczyńcą/oferentem sporządzana jest umowa darowizny lub umowa kupna-sprzedaży.

W przypadku zakupów płatność dokonywana jest przelewem na wskazane przez oferenta konto.

Zastrzega się, że nie wszystkie przedstawione Komisji przedmioty podlegają przyjęciu bądź zakupieniu.

 

Wszelkich informacji w sprawie pozyskiwania eksponatów udziela:

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

Ul. J.K. Branickiego 7

tel. +48 795 650 760

Do góry