Pierwszy Zjazd Związku Sybiraków bez Piłsudskiego

Pierwszy Zjazd Sybiraków odbył się w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 1928 roku. Krótko po rozpoczęciu obrad w auli Politechniki Warszawskiej pojawił się owacyjnie witany prezydent Ignacy Mościcki.

Wśród uczestników zjazdu – szczególnie liczną grupę stanowili tu byli żołnierze 5. Dywizji Strzelców Polskich (Syberyjskiej) – nie było natomiast najbardziej znanego wówczas polskiego Sybiraka, Józefa Piłsudskiego. W imieniu Marszałka, który wcześniej objął protektorat nad zjazdem, przemawiał Szef Administracji Armii gen. Daniel Konarzewski. Przekazał on zgromadzonym, że Piłsudski, nie mając możliwości przybycia do auli Politechniki, polecił by „serdecznie pozdrowić zjazd i złożyć mu najlepsze życzenia podjętej pracy”.

Na wniosek przewodniczącego obradom posła Antoniego Anusza zgromadzeni uznali Zjazd za „zebranie organizacyjne Związku Sybiraków”. Kreśląc zadania stojące przed organizacją, zadeklarowano „głęboki kult dla przeszłości”, wyrażający się w upamiętnianiu minionych wydarzeń związanych z losami Polaków na Syberii. Działacze Związku wskazali także cele aktualne, obliczone na umacnianie niepodległego państwa, przede wszystkim konieczność „wciągnięcia do pracy obywatelskiej całego społeczeństwa”.

Zjazd nadał godność członka honorowego nowo utworzonego Związku Piłsudskiemu (otrzymał on legitymację członkowską nr 1). W podobny sposób zostali wyróżnieni także przyrodnik i podróżnik, Benedykt Dybowski oraz znany pisarz i działacz niepodległościowy, Wacław Sieroszewski.

Cytaty zaczerpnięto z dziennika „Polska Zbrojna” z 1 oraz 4 lipca 1928 roku

Autor: Grzegorz Zackiewicz

Do góry