Oferta pracy – stanowisko konserwatora

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje osoby na stanowisko konserwatora.

Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie prac konserwatorskich,
 • planowanie i kosztorysowanie prac konserwatorskich,
 • zapewnienie właściwej opieki konserwatorskiej nad własnymi zbiorami muzealnymi i bibliotecznymi oraz nad obiektami wypożyczonymi,
 • nadzór konserwatorski nad znakowaniem, digitalizacją, udostępnianiem zbiorów oraz transportami zbiorów w tym udział w transportach zbiorów w roli konserwatora i kuriera,
 • zamawianie i sporządzanie opinii konserwatorskich zbiorów własnych, depozytowych i użyczanych,
 • prowadzenie dokumentacji stanu zachowania muzealiów, dokumentacji prac konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących konserwacji na potrzeby Muzeum i instytucji zewnętrznych,
 • udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dotyczącą zbiorów,
 • koordynacja przygotowywania wniosków aplikacyjnych o fundusze zewnętrzne na konserwację zbiorów.
 • monitorowanie oraz zarządzanie warunkami środowiskowymi na ekspozycjach i w magazynach zbiorów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: konserwacja dzieł sztuki, w szczególności specjalizacja papier, fotografia lub skóra zabytkowa,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym samodzielne prowadzenie prac konserwatorskich oraz koordynacja projektów związanych z konserwacją,
 • znajomość języka rosyjskiego,
 • znajomość wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
 • znajomość nowych trendów w dziedzinie konserwacji prewencyjnej, metod analitycznych w ochronie zabytków oraz aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i  wystawiennictwa,

Mile widziane:

 • znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
 • znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów.

Aplikację w formie CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia proszę kierować na adres: sekretariat@sybir.bialystok.pl  w terminie do 31 lipca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Pamięci Sybiru dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)."

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU z siedzibą przy ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@sybir.bialystok.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb bieżącej rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte po jej zakończeniu;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty ściśle współpracujące z administratorem;
 • pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania. 
Do góry