Informacja o dofinansowaniu - Muzeum Pamięci Sybiru

Informacja o dofinansowaniu

Realizacja projektu pn.: „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”.

Przejdź do treści

Muzeum Pamięci Sybiru informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0082/17-00 z dnia 28 grudnia 2017 r. przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” nr POIS.08.01.00-00-0082/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Cele projektu

Celem nadrzędnym projektu było polepszenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Cele bezpośrednie projektu:

 • wzrost atrakcyjności oferty turystyczno-kulturowej Białegostoku, Podlasia i kraju,
 • poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego,
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego.

Planowane efekty

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowo powstałej ekspozycji stałej pozwolił na rozszerzenie działalności kulturalnej Muzeum Pamięci Sybiru i umożliwił, dzięki niestosowanym dotychczas środkom przekazu, prezentację zgromadzonych zbiorów według światowych standardów. W wyniku realizacji inwestycji stworzona została nowoczesna, atrakcyjna przestrzeń ekspozycyjna, której towarzyszyć będzie bogaty program kulturalno-edukacyjny (m.in. w formie interaktywnej i multimedialnej), skierowany do szerokiej publiczności – indywidualnych zwiedzających, grup zorganizowanych, grup warsztatowych, grup biorących udział w lekcjach muzealnych.

Unikatowa ekspozycja stała wyposażona dzięki realizacji projektu, pod względem koncepcji wystawienniczej, sposobu prezentacji treści w ramach multimediów i ekspozycji artefaktów, stanie się jedną z głównych atrakcji muzealnych Białegostoku, regionu i kraju. Część eksponatów i świadectw udostępniona została po raz pierwszy, a dzięki zakupionemu wyposażeniu została odpowiednio wyeksponowana zwiedzającym.

Powstanie nowoczesnej i atrakcyjnej ekspozycji zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru daje szansę na stworzenie unikalnego na mapie Polski miejsca dla prezentacji i upowszechniania wartości dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Wartość projektu

Koszt całkowity projektu  12 994 322,30 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich  6 783 630,07 zł.

Realizacja projektu zakończyła się 30 kwietnia 2021 r.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Muzeum Pamięci Sybiru w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”  udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy związane z realizacją projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”:

 • Wykonawca wystawy stałej – 19 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą Deko-Bau Sp. z o. o. na dostawę wyposażenia i realizację wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
 • Wykonanie rzeźby symbolicznej stanowiącej element trwałego wyposażenia ekspozycji – 11 maja 2020 roku podpisano umowę z Martyną Pająk na wykonanie i montaż instalacji artystycznej „Ludzie z lodu”.
 • Zakup i zaprogramowanie systemu audioguide – 16 kwietnia 2020 r. podpisano umowę z firmą MOVITECH Ł. Marzec i wspólnicy Sp. j. na dostawę systemu audioguide wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
 • Zakup sprzętu do pomieszczeń do działalności kulturalnej i warsztatowej oraz obsługi wystawy – 10 sierpnia 2020 r. podpisano umowę z firmą Wilanka Sp. z o.o. na dostawę sprzętu komputerowego.
 • Zakup wyposażenia pomieszczeń do działalności kulturalnej i warsztatowej – 9 września podpisano umowę z firmą ARTFORM Ewa Lorenc na dostawę mebli.
 • Zakupienie i zaprogramowanie systemu biletowego – 29 września 2020 r. podpisano umowę z firmą Vector Software Sp. z o.o. na dostawę i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów.
 • Zakup przewodnika multimedialnego – 18 listopada 2020 roku podpisano umowę z firmą TDC Polska Sp. z o.o. na dostawę systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
 • Działania informacyjne i promocyjne – 28 lutego 2020 r. popisano trzy umowy na realizację działań informacyjno-promocyjnych: z firmą Empem OOH Jurczewski, Fiedorowicz Sp. j. na wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, z firmą Interprima Sp. z o.o. Sp. k. na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie, z firmą APLAN MEDIA Sp. z o.o. na przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), zwanego w skrócie „RODO”, Muzeum Pamięci Sybiru informuje, że:

 1. Ze względu na to, że to Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – jako Instytucja Zarządzająca
  PO IiŚ 2014-2020 – określa: jakie dane osobowe, w jaki sposób i w jakim celu będą przetwarzane w
  związku z realizacją Programu, pełni on rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w
  związku z realizacją POIiŚ 2014-2020 w rozumieniu RODO.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres: ul. Wspólna
  2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych
  umów oraz gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
  interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1
  lit. b, c, e RODO).
 4. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań
  przypisanych Instytucji Zarządzającej w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu.
  Analogicznie, podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają je w celu realizacji przypisanych im
  zadań w zakresie wdrażania PO IiŚ 2014-2020 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego
  celu.

  Minister oraz podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają te dane w szczególności w celach:

  a) udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,
  b) potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
  c) wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
  d) raportowania o nieprawidłowościach,
  e) ewaluacji,
  f) monitoringu,
  g) kontroli,
  h) audytu,
  i) sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych
  j) realizacji zawartej umowy z Administratorem,
  k) realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy,
  l) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 5. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POIiŚ 2014-2020 przetwarza dane
  osobowe m. in.:
  a) pracowników reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w
  obsługę i realizację programu i projektów, tj. Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających,
  b) osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych
  osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
  c) uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup
  sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach programu,
  d) kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do
  dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych
  instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
  e) osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie,
  w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i
  wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów
  cywilnoprawnych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie
  krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 – z równoczesnym
  uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
  archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii
  Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań
  związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji
  Pośredniczących i Wdrażających, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i
  ewaluacje,
  b) instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła
  wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
  c) podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
  teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i
  operatorzy telekomunikacyjni.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
  także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO przysługuje
  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilnoprawnych, zapytań ofertowych, realizacji zawartej umowy z kontrahentem Administratora, prowadzonej korespondencji, jak również z publicznie dostępnych źródeł (wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe).
 13. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 4.

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep