Informacja o dofinansowaniu - Muzeum Pamięci Sybiru

Informacja o dofinansowaniu

Realizacja projektu pn.: „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”.

Przejdź do treści
Informacja o dofinansowaniu

Muzeum Pamięci Sybiru informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0082/17-00 z dnia 28 grudnia 2017 r. przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” nr POIS.08.01.00-00-0082/17 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Cele projektu

Celem nadrzędnym projektu było polepszenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Cele bezpośrednie projektu:

 • wzrost atrakcyjności oferty turystyczno-kulturowej Białegostoku, Podlasia i kraju,
 • poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego,
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego.

Planowane efekty

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowo powstałej ekspozycji stałej pozwolił na rozszerzenie działalności kulturalnej Muzeum Pamięci Sybiru i umożliwił, dzięki niestosowanym dotychczas środkom przekazu, prezentację zgromadzonych zbiorów według światowych standardów. W wyniku realizacji inwestycji stworzona została nowoczesna, atrakcyjna przestrzeń ekspozycyjna, której towarzyszyć będzie bogaty program kulturalno-edukacyjny (m.in. w formie interaktywnej i multimedialnej), skierowany do szerokiej publiczności – indywidualnych zwiedzających, grup zorganizowanych, grup warsztatowych, grup biorących udział w lekcjach muzealnych.

Unikatowa ekspozycja stała wyposażona dzięki realizacji projektu, pod względem koncepcji wystawienniczej, sposobu prezentacji treści w ramach multimediów i ekspozycji artefaktów, stanie się jedną z głównych atrakcji muzealnych Białegostoku, regionu i kraju. Część eksponatów i świadectw udostępniona została po raz pierwszy, a dzięki zakupionemu wyposażeniu została odpowiednio wyeksponowana zwiedzającym.

Powstanie nowoczesnej i atrakcyjnej ekspozycji zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru daje szansę na stworzenie unikalnego na mapie Polski miejsca dla prezentacji i upowszechniania wartości dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Wartość projektu

Koszt całkowity projektu  12 994 322,30 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich  6 783 630,07 zł.

Realizacja projektu zakończyła się 30 kwietnia 2021 r.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Muzeum Pamięci Sybiru w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”  udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy związane z realizacją projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”:

 • Wykonawca wystawy stałej – 19 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą Deko-Bau Sp. z o. o. na dostawę wyposażenia i realizację wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
 • Wykonanie rzeźby symbolicznej stanowiącej element trwałego wyposażenia ekspozycji – 11 maja 2020 roku podpisano umowę z Martyną Pająk na wykonanie i montaż instalacji artystycznej „Ludzie z lodu”.
 • Zakup i zaprogramowanie systemu audioguide – 16 kwietnia 2020 r. podpisano umowę z firmą MOVITECH Ł. Marzec i wspólnicy Sp. j. na dostawę systemu audioguide wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
 • Zakup sprzętu do pomieszczeń do działalności kulturalnej i warsztatowej oraz obsługi wystawy – 10 sierpnia 2020 r. podpisano umowę z firmą Wilanka Sp. z o.o. na dostawę sprzętu komputerowego.
 • Zakup wyposażenia pomieszczeń do działalności kulturalnej i warsztatowej – 9 września podpisano umowę z firmą ARTFORM Ewa Lorenc na dostawę mebli.
 • Zakupienie i zaprogramowanie systemu biletowego – 29 września 2020 r. podpisano umowę z firmą Vector Software Sp. z o.o. na dostawę i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów.
 • Zakup przewodnika multimedialnego – 18 listopada 2020 roku podpisano umowę z firmą TDC Polska Sp. z o.o. na dostawę systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru.
 • Działania informacyjne i promocyjne – 28 lutego 2020 r. popisano trzy umowy na realizację działań informacyjno-promocyjnych: z firmą Empem OOH Jurczewski, Fiedorowicz Sp. j. na wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, z firmą Interprima Sp. z o.o. Sp. k. na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie, z firmą APLAN MEDIA Sp. z o.o. na przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego w skrócie „RODO”, Muzeum Pamięci Sybiru informuje, że:

 1. Ze względu na to, że to Minister Funduszy i Polityki Regionalnej – jako Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 – określa: jakie dane osobowe, w jaki sposób i w jakim celu będą przetwarzane w związku z realizacją Programu, pełni on rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POIiŚ 2014-2020 w rozumieniu RODO.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit.  b, c, e RODO).

4. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Analogicznie, podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają je w celu realizacji przypisanych im zadań w zakresie wdrażania PO IiŚ 2014-2020 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego celu.

Minister oraz podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają te dane w szczególności w celach:

 1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,
 2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
 3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
 4. raportowania o nieprawidłowościach,
 5. ewaluacji,
 6. monitoringu,
 7. kontroli,
 8. audytu,
 9. sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych
 10. realizacji zawartej umowy z Administratorem,
 11. realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 12. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

6. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POIiŚ 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:

 1. pracowników reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację programu i projektów, tj. Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających,
 2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
 3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach programu,
 4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
 5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających, a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
 2. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
 3. podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i  operatorzy telekomunikacyjni.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

10.   W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

13. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych, realizacji zawartej umowy z kontrahentem Administratora, prowadzonej korespondencji, jak również z publicznie dostępnych źródeł (wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe).

14. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 4.

Sklep Odwiedź nasz sklep i sprawdź najnowsze publikacje Muzeum Pamięci Sybiru Odwiedź sklep