Bibliografia

Bibliografia publikacji na temat deportacji do Związku Sowieckiego 
i historii ziem wschodnich II Rzeczypospolitej

Częścią misji Muzeum Pamięci Sybiru jest odkrywanie i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką deportacji i losów Polaków w Związku Sowieckim oraz warunków życia społeczności polskiej na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Podstawowym warunkiem realizacji takiego celu jest znajomość dotychczasowego dorobku badawczego dotyczącego tej tematyki, a jest on niemały.

Pomimo dużych ograniczeń w możliwościach badania i publikowania efektów rozważań na przywołane tematy, do 1989 r. wydrukowano liczne książki i artykuły zawierające zarówno wspomnienia represjonowanych, jak i opracowania dotyczące ich losów. Szeroko opisywali tematykę badacze emigracyjni, korzystający z bogatych zbiorów Instytutu Hoovera w Stanford w USA oraz Instytutu Generała Sikorskiego w Londynie, ale i w Polsce udało się opublikować wiele ciekawych prac. Podsumowanie tego dorobku znalazło się w kilku wydanych drukiem zestawieniach, z których pierwsze i chyba najbardziej znane zostało zawarte w książce Deportacje i przemieszczenie ludności polskiej w głąb ZSRR 1939–1945 pod redakcją Tadeusza Walichnowskiego (Warszawa 1989).

Po 1989 r. badania nad represjami sowieckimi wobec Polaków uległy znaczącej intensyfikacji. Każdy rok przynosi kolejne publikacje, które – drukowane nieraz w lokalnych periodykach i wydawnictwach – często nie trafiają nawet do zbioru obowiązkowego Biblioteki Narodowej. Ciężko więc zebrać je w kompletnym, lub bliskim kompletnemu zestawieniu.

Dzięki życzliwości i ogromnej pomocy Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Gierdoycia w Białymstoku udostępniamy Państwu zestawienie blisko 2 tys. książek i artykułów opublikowanych w latach 1989–2017 dotyczących problematyki deportacji do Związku Sowieckiego i historii ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. To zdecydowanie największa i najkompletniejsza bibliografia publikacji dotyczących tych tematów dostępna obecnie w internecie. Będziemy nad nią sukcesywnie pracować, z czasem chcemy też zwiększyć jej funkcjonalność. Zapraszamy do korzystania i współpracy przy uaktualnianiu (brakujące publikacje można zgłaszać na adres e-mail: j.owlasiuk@sybir.bialystok.pl).

Dokumenty do pobrania

Bibliografia Muzeum Pamięci Sybiru.doc

rozmiar: 739 KB DOC pobierz
Do góry