Kresy

 • cat

  Ewakuacja ludności z Królestwa Polskiego i zachodnich guberni Rosji podczas I wojny światowej

  Ilustracja do artykułu Syberia carów wystawa MWB.jpg

  Ewakuacja ludności [1] z terenów Królestwa Polskiego oraz guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w 1915 r. pociągnęła za sobą brzemienne w skutkach konsekwencje. Zjawisko zmieniło diametralnie demografię, krajobraz kulturowy i wyznaniowy znacznej części obecnych ziem polskich, białoruskich oraz ukraińskich. Wydarzenie, ze względu na mocno rozproszone i zdekompletowane źródła, jest mało znanym epizodem w historiografii polskiej i w dalszym ciągu wymaga badań.

 • cat

  Sowietyzacja Kresów II RP

  Ilustracja do artykułu 1a.jpg

  Wojciech Śleszyński Wkroczenie wojsk sowieckich na obszary przedwojennego województwa białostockiego odbyło się w dwóch etapach. Ziemie na wschód od Białegostoku Armia Czerwona zajęła w pierwszej fazie działań wojennych, natomiast pozostałe obszary, aż po rzekę Pisę na zachodzie, po podpisaniu porozumień granicznych pomiędzy Niemcami a ZSRS (28 września 1939 r.) i wycofaniu się z tych ziem wojsk niemieckich. Zwłoka spowodowana pertraktacjami Sowietów ze stroną niemiecką, pomogła oddziałom Armii Czerwonej, a w szczególności jednostkom NKWD, organizacyjnie i politycznie przygotować się do przejmowania nowych terenów. Podobnie jak na całym okupowanym obszarze, także na ziemiach Białostocczyzny powielano schematy stosowane w trakcie trwania całej operacji militarnej - czyli wkroczenie wojsk sowieckich obowiązkowo poprzedzane musiało być „spontanicznym i entuzjastycznym” powitaniem mieszkańców.

Do góry