Realizacja projektu POIŚ

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku informuje, że w oparciu o umowę
o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0082/17-00 z dnia 28 grudnia 2017 r.
przystąpiło do realizacji projektu pn.:

„Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”

nr POIS.08.01.00-00-0082/17 w ramach działania
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cele projektu

Celem nadrzędnym projektu jest polepszenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Celami bezpośrednimi projektu są:

1) Wzrost atrakcyjności oferty turystyczno–kulturowej Białegostoku, Podlasia i kraju,

2) Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego,

3) Poprawa stanu technicznego infrastruktury kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego.

Planowane efekty

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowo powstałej ekspozycji stałej pozwoli na rozszerzenie działalności kulturalnej Muzeum Pamięci Sybiru i umożliwi, dzięki  niestosowanym dotychczas środkom przekazu, prezentację zgromadzonych zbiorów według światowych standardów. W wyniku realizacji inwestycji stworzona zostanie nowoczesna, atrakcyjna przestrzeń ekspozycyjna, której towarzyszyć będzie bogaty program kulturalno-edukacyjny (m.in. w formie interaktywnej i multimedialnej), skierowany do szerokiej publiczności - indywidualnych zwiedzających, grup zorganizowanych, grup warsztatowych, grup biorących udział w lekcjach muzealnych.

Unikatowa ekspozycja stała wyposażona dzięki realizacji projektu, pod względem koncepcji wystawienniczej, sposobu prezentacji treści w ramach multimediów i ekspozycji artefaktów, stanie się jedną z głównych atrakcji muzealnych Białegostoku, regionu i kraju. Część eksponatów i świadectw udostępniona zostanie po raz pierwszy, a dzięki zakupionemu wyposażeniu zostanie odpowiednio wyeksponowana zwiedzającym.

Powstanie nowoczesnej i atrakcyjnej ekspozycji zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru daje szansę na stworzenie unikalnego na mapie Polski miejsca dla prezentacji i upowszechniania wartości dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Wartość projektu

Planowany koszt całkowity projektu wynosi:  10 947 753,47 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi:   6 783 630,07 zł.
Realizacja projektu potrwa do końca 2020 r.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”  udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

Do góry